Logo
il_marketaccess-newnormal-logo

הנורמלי החדש בצל הקורונה

אוגוסט 2020

שיתוף פעולה בין חברת יאנסן למרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה בשת"פ עם חברת יאנסן מתכבד להזמינכם לסדרת הרצאות בנושא 'הנורמלי החדש בצל הקורונה: בין שגרה לחירום'.

סדרת מפגשים להצגת מגוון דעות בתחומי הבריאות, המשפט והאתיקה. כל זירת שיח תציג נקודות מבט שונות, דרכי התמודדות, שיקולים, דילמות ומבט אל העתיד. השיח יאפשר למשתתפים לגבש עמדות ודרכי פעולה ביחס לשגרה החדשה תוך הקשבה והבנה מעמיקה יותר של המציאות שיובילו ליצירת מצע לשינוי ולצמיחה.

il_marketaccess-newnormail-sublogo2
il_marketaccess-newnormail-sublogo1

ניהול בריאות הציבור

משימה אזרחית או ביטחונית?

בין ריחוק פיזי

לריחוק חברתי

מחירים והשלכות לאורך זמן

טיפול רפואי שיגרתי
במצב חירום רפואי

חסרים ומענים

המירוץ לחיסון

אתגרים, דילמות ותקוות

מערכת הבריאות
ביום שאחרי

לקראת חוסן בריאותי
חברתי וכלכלי